1. Shahih Bukhari - Arab - (4 jilid) Daarul Hadits, Mesir
  2. Shahih Muslim - Arab - (1 jilid) Daarul Hadits, Mesir
  3. Sunan An Nasai - Arab - (1 jilid) Daarul Mawadda
  4. Sunan Abu Dawud - Arab - (1 jilid) Daarul Mawadda
  5. Sunan Abu At Tirmidzi - Arab - (1 jilid) Daarul Mawadda
  6. Sunan Ibnu Majah - Arab - (1 jilid) Daarul Mawadda
  7. Sunan Ad Darimi - Arab - (1 jilid) - Maktabah Ath Thabari
  8. Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari - (19 Jilid) - Pustaka Imam Syafi'i, Indonesia
  9. Syarah Shahih Muslim Imam An Nawawi - (12 Jilid) - Darus Sunnah, Indonesia
  10. Silsilah Hadits Shahih - (3 Jilid) - Pustaka Imam Syafi'i, Indonesia
2014 - 2016 ©
Yayasan Rumah Ilmu Indonesia
Data disalin dari : library.islamweb.net, hadith.al-islam.com, sunnah.com
Diperiksa ulang dengan kitab cetak berbahasa arab dan Indonesia (non digital) dari berbagai penerbit
Digunakan untuk pembelajaran dan arsip internal