Daftar teks Islam

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ingin Pasang Iklan di Superpedia ? Kontak kami di 081213208078

Daftar teks Islam adalah daftar kumpulan dari tulisan dan buku mengenai Islam. Terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya Al-Qur'an dan Tafsir; Sunnah, Hadits dan Kitab Komentar Pendamping Penjelas (Syarh), Kitab Fiqih, dan lain-lain.

Qur'an dan Tafsir

Berkas:TafsirBaghawi.jpg
Empat jilid seri dari Tafsir Al-Baghawi (Terbitan Darul Ma'rifah, Libanon).

Sunnah, Hadits dan Kitab Komentar (Syarah)

Al-Kutub Al-Sittah

Berkas:Kutubussittahallfrontcover.jpg
Halaman sampul keenam kitab Kutubus Sittah.
 • Shahih Bukhari oleh Muhammad al-Bukhari
 • Shahih Muslim oleh Muslim bin al-Hajjaj
 • Sunan al-Sughra oleh An-Nasa'i
 • Sunan Abu Dawud oleh Abu Dawud
 • Sunan al-Tirmidzhi oleh Al-Tirmidzi
 • Sunan Ibn Majah oleh Ibnu Majah

Sumber Primer

Sumber Lain

Ilmu Hadits

Berkas:Fathul Bari bisyarhi Shahih al-Bukhari Imam Khairul Annas.JPG
Kitab Fathul Bari penjelasan Kitab Shahih Bukhari
 • Muqaddimah ibn al-Salah fi Ulum al-Hadith oleh Ibn al-Salah.

Syarh dari Koleksi Hadits

Ilmu rijal perawi hadits

 • Tahdhib al-Tahdhib oleh Ibnu Hajar al-Asqalani
 • Tarikh al-Kabir oleh Muhammad al-Bukhari
 • Al-Kamal fi Asma' al-Rijal oleh Abdul Ghani al-Maqdisi

Fiqh

Hanafi

 • Hidayah oleh Burhanuddin al-Marghinani.
 • Radd al-Muhtar ala al-Dur al-Mukhtar oleh Ibnu Abidin.

Syafi'i

Maliki

 • Al-Mudawanna oleh Imam Malik bin Anas
 • Ar-Risala oleh Imam Abu Zayd al-Qairawani
 • Al-Mukhtasar oleh Imam Khalil ibn Ishaq al-Jundi

Hambali

Lintas Mazhab

Lain-lain

Berkas:Sejarah Islam Imam adz-Dzahabi 53 jilid.png
Kitab Tarikh Al-Islam (Sejarah Islam) karya Imam Adz-Dzahabi yang berjumlah 53 jilid.

Aqidah

Manhaj

 • Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah by Ibnu Taimiyah

Sirah dan Sejarah

Dzikir dan doa